Via practica 2/2011

Farmakoterapia a nefarmakologické opatrenia u pacienta po prekonanom infarkte myokardu

prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.

Pacienti po prekonanom infarkte myokardu majú vyššie riziko recidívy infarktu myokardu a vyššiu mortalitu v porovnaní s ostatnou populáciou. Cieľom sekundárnej prevencie je zníženie mortality, zníženie výskytu recidívy IM a zlepšenie kvality života pacienta. Základom sekundárnej prevencie sú opatrenia vedúce k úprave životného štýlu (zákaz fajčenia, fyzická aktivita, diéta), ktoré sú doplnené farmakoterapiou (antiagregačná terapia, betablokátory, ACE inhibítory alebo sartany a statíny). U vybraných pacientov je indikovaná implantácia kardioverter-defibrilátora pri primárnej alebo sekundárnej prevencii malígnych komorových porúch rytmu.

Kľúčové slová: infarkt myokardu, prevencia, farmakoterapia, ICD

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacological therapy and non-pharmacological measures in patient after myocardial infarction

Patients after myocardial infarction have increased risk of reinfarction and higher mortality in comparison to general population. The aim of the secondary prevention is to decrease mortality and reinfarction as well as to improve the quality of life. Secondary prevention is based on the lifestyle modification (smoking cessation, physical activity, diet) and on pharmacological therapy (antiplatelet treatment, beta-blockers, ACE inhibitors or sartans and statins). In selected patients implantation of cardioverter-defibrilator is indicated in primary or secondary prevention of malignant ventricular arrhythmias.

Keywords: myocardial infarction, prevention, pharmacotherapy, ICD