Via practica 5/2011

Epidemiologické ukazovatele a situácia v skríningu karcinómu prsníka na Slovensku

RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MUDr. Alena Kállayová, doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MUDr. Katarína Rauová, PhD.

Zhubné nádory prsníka majú v súčasnosti dominantné postavenie u žien vo väčšine krajín. Vývoj incidencie nádorov prsníka má vzostupný trend takmer vo všetkých krajinách sveta. Významný nárast incidencie ochorenia sa pozoruje vo viacerých európskych krajinách od 90. rokov uplynulého storočia. Krivky mortality majú vo viacerých vysoko-rizikových krajinách klesajúci charakter vplyvom kombinácie mamografických skríningov, zintenzívnením diagnostiky ochorenia v počiatočných klinických štádiách a napokon zlepšenou primárnou aj adjuvantnou liečbou ochorenia. Pretrvávajúca situácia so stúpajúcimi, resp. len stagnujúcimi hodnotami mortality vo všetkých vekových skupinách v krajinách strednej a východnej Európy (vrátane Slovenska) indikuje dôležitosť zavedenia intervenčných opatrení nielen pre nádory prsníka.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, incidencia, mortalita, skríning

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epidemiologic data and situation in screening of breast cancer in Slovakia

Breast cancer currently is the most frequently occurring form of cancer in women in the majority of developed countries. The incidence of breast cancer manifests an upward trend in almost all countries of the world. A significant increase in the incidence of the disease was observed in several European countries during the 1990-ties. In several high-risk countries the mortality curves are characterized by a decline due to a combination of mammographic screening, and intensification of diagnosis of the disease in early clinical stages, by which a larger number of small tumors were found and finally by an improvement of the primary and adjuvant therapy of the disease. Persistent situation with rising rates (or stagnation) of mortality in all age groups in eastern European countries (the Slovak Republic included) indicates the importance of introducing intervention measures.

Keywords: breast cancer, incidence, mortality, screening