Via practica 4/2020

Diétne opatrenia u obézneho diabetika 2. typu

MUDr. Viera Kissová, PhD., MPH

Diétna liečba obezity a diabetes mellitus 2. typu má mnohé spoločné charakteristiky. Aby sa mohla považovať za liečebnú metódu, musí vychádzať z overených poznatkov klinických štúdií a byť adresovaná klinickým špecialistom v odbore liečebná výživa. Neexistuje univerzálny diétny predpis, ale odporúčajú sa výživové vzorce, ktoré sa personalizujú podľa osobných preferencií a komorbidít pacienta. Používajú sa diéty na báze rastlinnej stravy, stredomorská diéta, nízkotukové a nízkosacharidové diéty, diéty s časovým obmedzením príjmu stravy či paleodiéta, ktorá vyžaduje ešte dosledovanie bezpečnosti a efektivity.

Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, obezita, nutričná liečba, výživový vzorec

Nutritional management in patient with type 2 diabetes and obesity

Dietary treatment of obesity and type 2 diabetes mellitus has many characteristics in common. In order to be considered a treatment method, it must be based on the proven knowledge of clinical studies and addressed to clinical specialists in the field of medical nutrition. There is no universal dietary prescription, but nutritional formulas are recommended in the personalized prescription, according to the patient‘s preferences and comorbidities. Plant-based diets, the Mediterranean diet, low-fat and low-carbohydrate diets, diets with a time-restriction, or a paleo-diet, which still requires monitoring of safety and effectiveness, are used.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, obesity, nutritional therapy, nutritional pattern