Via practica 1/2018

Diagnostika reumatických chorôb a dôležitosť medziodborovej spolupráce

MUDr. Martina Bakošová, doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.

Reumatológia patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce odbory medicíny. V posledných rokoch sme zaznamenali veľký pokrok v možnostiach diagnostiky a liečby reumatických ochorení. Nakoľko sa pri jednotlivých ochoreniach stretávame okrem kĺbového postihnutia aj s postihnutím iných orgánov, v ich diagnostike je potrebná kvalitná medziodborová spolupráca.

Kľúčové slová: reumatológia, diagnostika, interdisciplinárna spolupráca, reumatoidná artritída, séronegatívne spondyloartritídy

Rheumatological disease diagnostic and importance of interdisciplinary cooperation

Rheumatology belongs to dynamically developing subspecialities of medicine. In last years, we succeed great progress in diagnosis and treatment of the rheumatic disease, which cause joint disability. These diseases cause joint disability and also extraarticular manifestation, therefore in management of patient it′s required high-quality interdisciplinary cooperation.

Keywords: rheumatology, diagnostic, interdisciplinary cooperation, rheumatoid arthritis, seronegative spondyloarthritis