Via practica 3/2022

Diagnostika, liečba a prevencia postherpetickej neuralgie

MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA, Mgr. Ľuboš Mazúr, MPH, MBA

Postherpetická neuralgia (PHN) je charakterizovaná ako bolesť, ktorá pretrváva viac ako tri mesiace po tom, čo jedinec prekonal pásový opar, vírusovú infekciu známu aj ako herpes zoster. Je najčastejšou komplikáciou u imunokompromitovaných pacientov a výrazne zvyšuje ich utrpenie. Postherpetická neuralgia sa nerozvinie u každého, kto prekonal pásový opar. PHN je príkladom neuropatickej bolesti – s rôzne vyjadrenými neuropatickými symptómami. Bolesť pri tomto ochorení závažne znižuje kvalitu života, devastuje osobný i pracovný život pacienta. Preto najdôležitejším krokom je prevencia vzniku PNH. Ak aj napriek prevencii PHN vznikne, jej liečba je založená na kombinácii viacerých preparátov z rôznych farmakologických skupín. Podmienkou optimálnej liečby je jednak skúsený lekár, ktorý ovláda a pozná farmakologické možnosti kontroly bolesti pri PHN, ale aj informovaný pacient, ktorý má od liečby reálne očakávania.

Kľúčové slová: bolesť, neuropatická bolesť, pásový opar, postherpetická neuralgia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Diagnostics, treatment and prevention of postherpetic neuralgia

Postherpetic neuralgia (PHN) is characterized as pain that persists for more than three months after an individual has overcome shingles, a viral infection also known as herpes zoster. It is the most common complication in immunocompromised patients and leads to a significant increase in the suffering of such a patient. PHN is an example of neuropathic pain – with various neuropathic symptoms. Pain in this disease significantly reduces the quality of life, devastates the personal and professional life of the patient. Therefore, the most important step is to prevent this disease. If, despite the prevention of PHN, it develops, its treatment is based on a combination of several preparations from different pharmacological groups. The condition for optimal treatment is both an experienced doctor who knows and knows the pharmacological possibilities of pain control in PHN, but also an informed patient who has realistic expectations of treatment.

Keywords: pain, neuropathic pain, shingles, postherpetic neuralgia