Via practica 3/2021

Diabezita a seniori

MUDr. Peter Mikus, PhD.

Diabezita je relatívne nový pojem, ktorý vyjadruje patofyziologický a klinický vzťah medzi obezitou a diabetom mellitom 2. typu (DM2T). Posudzovanie stavu výživy vo vyššom veku významne modifikujú starobné zmeny organizmu. Otvorenou otázkou je stanovenie ideálnej hmotnosti. Prevalencia DM2T u starších jedincov narastá a je spolu s obezitou príčinou zvýšenej morbidity a mortality. Diabezita sa aj vo vyššom veku dá ovplyvniť nefarmakologicky aj farmakologicky.

Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu a obezita – diabezita, vyšší vek

Diabesity and elderly people

Diabesity is a relatively new term that expresses the pathophysiological and clinical relationship between obesity and type 2 diabetes mellitus. The assessment of the state of nutrition in older age significantly modifies the old-age changes of the organism. The open question is the determination of the ideal weight. The prevalence of type 2 diabetes in elderly individuals is increasing and is, together with obesity, the cause of increased morbidity and mortality. Diabesity can be influenced even in elderly age non-pharmacologically and pharmacologically.

Keywords: type 2 diabetes mellitus and obesity – diabesity, advanced age