Via practica 5/2021

Diabezita a hyperurikémia

Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC, prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., MUDr. František Sándor, PhD., FCCP, MUDr. Peter Vaňuga, PhD., prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Hyperurikémia predstavuje závažný medicínsky problém súčasnosti. Jej prevalencia sa kontinuálne zvyšuje vo všetkých populáciách vo svete a má kauzálny vplyv na viaceré klinické stavy. Epidemiologické sledovania preukázali na vysokú prevalenciu hyperurikémie v rozvinutých krajinách sveta a opisujú až 21 % prevalenciu v celkovej populácii v USA. Hyperurikémia je nezávislým rizikovým faktorom, ktorý zvyšuje riziko morbidity a mortality pre celý rad ochorení. Obezita sa svojimi dôsledkami podieľa na celom rade chronických ochorení a je nezávislým rizikovým faktorom pre vznik hyperurikémie. Zvýšenie telesného tuku vedie k nadmernej tvorbe kyseliny močovej a jej zhoršenému vylučovaniu obličkami. Z tohto dôvodu sa v súčasnosti zdôrazňuje potreba včasnej diagnostiky pacientov s rizikom hyperurikémie v každodennej klinickej praxi a potreba začatia včasnej terapeutickej intervencie.

Kľúčové slová: metabolický syndróm, obezita, diabetes mellitus, hyperurikémia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Diabesity and hyperuricemia

Hyperuricemia represents a major public health problem at present time. Its prevalence continually increases in all populations in the world and causally affects of many clinical states. Epidemiologic surveys revealed high prevalence of hyperuricemia in developed countries and showed up to 21 % prevalence in US population. Hyperuricemia is an independent risk factor increasing morbidity and mortality risk of whole number of diseases. Obesity is recognized as the cause of a great number of chronic diseases and is an independent risk factor for development of hyperuricemia. Increase of body fat leads to an increase of uric acid levels and its impairment in renal excretion. As for these an early diagnosis of patients at risk and preventive therapeutical interventions are of great importance for daily clinical practice.

Keywords: metabolic syndrome, obesity, diabetes mellitus, hyperuricemia