Via practica 5/2017

Diabetes mellitus a protidoštičková liečba: I. časť Protidoštičková liečba aspirínom u diabetika: primárna a sekundárna prevencia

Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., FESC, MUDr. Vasiľ Hricák jr

Primárna a sekundárna prevencia aterotrombózy, ktorá je kľúčovým mechanizmom vzniku nefatálneho infarktu myokardu (IM), ischemickej cievnej mozgovej príhody a úmrtia, vyžaduje okrem iného zásadnú liečbu liekmi, ktoré útočia proti formovaniu zrazeniny (trombu) v kardiovaskulárnom (KV) systéme. Existuje všeobecný vedecký konsenzus v rámci medicíny dôkazov, že pokiaľ už pacient s diabetes mellitus (DM) prekonal kardiovaskulárnu príhodu (KVP) alebo má dokázané kardiovaskulárne nejaké ochorenie, mal by užívať aspirín (ak nie sú absolútne kontraindikácie). Užívanie aspirínu v primárnej prevencií KVP ostáva neľahkou a kontroverznou záležitosťou. V publikácii, opierajúc sa o literárne údaje a odporúčania odborných mienkotvorných spoločností, predkladáme pre každodennú lekársku prax súčasné poznatky o užívaní aspirínu v primárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení u diabetických pacientov.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, protidoštičková liečba, kyselina acetylsalicylová, aspirín, primárna a sekundárna prevencia, kardiovaskulárne príhody

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diabetes mellitus and antiplatelet therapy: Part I Antiplatelet therapy with aspirin in diabetics: primary and secondary prevention

Primary and secondary prevention of atherothrombosis, which is a key mechanism of non-fatal myocardial infarction (MI), ischemic stroke and death, requires inter alia essential treatment with drugs that attack the formation of thrombus in the cardiovascular system. There is a general scientific consensus in evidence based medicine, if a patient with diabetes mellitus has overcome a cardiovascular event or has a cardiovascular disease, he should use aspirin (unless there are absolute contraindications). The use of aspirin in primary prevention of cardiovascular events remains a difficult and controversial issue. In the publication, based on literary data and professional medical societies recommendations, we present current information of aspirin use in the primary prevention of cardiovascular disease in diabetic patients for daily medical practice.

Keywords: diabetes, antiplatelet therapy, acetylsalicylic acid, aspirin, primary and secundary prevention, cardiovascular events