Via practica 5/2017

Denzitometria a iné preventívne vyšetrenia alebo aké preventívne vyšetrenia v ambulancii všeobecného lekára chýbajú

MUDr. Adriana Šimková, PhD.

Dnešná moderná doba na jednej strane prináša pokrok v diagnosticko-liečebných prístupoch, na druhej strane rastie výskyt civilizačných ochorení. Odborná i laická verejnosť je dobre oboznámená s rizikovými faktormi (RF) najčastejších kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Preventívne programy zamerané na ich (napríklad diabetes, arteriálna hypertenzia, dyslipidémia, nádorové ochorenia čreva, prsníka, krčka maternice a iné) včasné odhalenie sú už ošetrené zákonom a implementované do praxe. Povedomie o osteoporóze a jej následkoch za touto osvetou však stále zaostáva. Obsah preventívnych prehliadok (PP) uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia upravuje § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Podľa názoru lekárov by sa zákonná prevencia mala rozšíriť najmä o hepatálne testy, dvojročný interval prevencie je postačujúci. Zatraktívnenie prevencií vidí odborná verejnosť v šírení osvety a v motivovaní pacienta prostredníctvom zdravotnej poisťovne.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Densitometry and other preventive screenings or what other methods of preventive screenings are lacking in a general practitioner´s office

Modern times brings the advances in diagnostic and therapeutic approaches, on the other hand, the occurrence of civilization diseases is increasing. Specialists and the general public are well-informed about risk factors (RF) of the most common cardiovascular and oncological diseases. Prevention programs focused on their early detection (e. g. diabetes, arterial hypertension, dyslipidemia, bowel cancer, breast cancer, cervical cancer etc.) are already legally approved and implemented in practice. However, the awareness of osteoporosis and its consequences is still lagging behind cardiovascular or oncological awareness. The content of preventive examinations (PA) paid on public health insurance is regulated by Act No. 577/2004 Z. z. on the scope of healthcare reimbursed from public health insurance and payments for services connected with the provision of healthcare, as amended § 2. Of the physician`s opinion, the legal prevention should be extended mainly to liver function tests, and the two-year interval of prevention is sufficient. Professionals can see the improving preventions as a propagation of further education and motivating the patient by a health insurance company, which could make the prevention more attractive to the patients.

Keywords: preventive examination, risk factors, osteoporosis, densitometry