Via practica 4/2010

Definícia, hodnotenie a klasifikácia chronického ochorenia obličiek

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

Chronické ochorenie obličiek sa považuje za zriedkavé ochorenie, pri ktorom sa nerobí aktívny skríning. Veľké klinické štúdie aj medicínska prax poukazujú na to, že včasná diagnostika a správne monitorovanie pacienta s chronickým ochorením obličiek môže oddialiť alebo aj zabrániť progresii ochorenia do renálnej insuficiencie. Skorá identifikácia pacientov už vo včasných štádiách chronického ochorenia obličiek by mala byť prioritou hlavne lekárov prvého kontaktu, teda praktických, resp. rodinných lekárov. Rizikoví sú najmä jedinci s rodinnou anamnézou ochorenia obličiek, diabetom, hypertenziou a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Veľmi efektívnym sa ukázal skríning všetkých pacientov vo veku nad 60 rokov, aj keď ostatné rizikové faktory chronického ochorenia obličiek nie sú prítomné.

Kľúčové slová: chronické ochorenie obličiek, diabetes, hypertenzia, odhad glomerulovej filtrácie, proteinúria, skríning

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Definition, evaluation, and classification of chronic kidney disease

Chronic kidney disease is considered a rare disease without screening program targeting population at increased risk. Large clinical trials and medical practice suggest that early diagnosis and proper monitoring of patients with chronic kidney disease can delay or even prevent disease progression to renal insufficiency. Identification of patients in the early stages of chronic renal disease should be a priority, especially for doctors of first contact e. g. general practitioners, family doctors. At risk are particularly individuals with a family history of kidney disease and individuals with hypertension, diabetes and cardiovascular diseases. Very effective is also screening of all individuals over 60 years, although other risk factors for kidney disease are not present.

Keywords: chronic kidney disease, diabetes, hypertension, estimated glomerular filtration rate, proteinuria, screening