Via practica 3/2009

Crohnova choroba

doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.

Crohnova choroba je celoživotné ochorenie vyplývajúce z interakcie medzi genetickými a environmentálnymi faktormi, vyskytujúce sa prevažne v rozvinutých krajinách sveta. Jednoznačná etiológia je neznáma a preto príčinná liečba nie je možná. Diagnóza CD je založená na podrobnej anamnéze, klinickom obraze, endoskopických, rádiologických a laboratórnych vyšetreniach. Hoci veľká časť pacientov je liečiteľná preparátmi 5-ASA, mnoho pacientov vyžaduje kortikoidnú a imunosupresívnu liečbu. Viac ako 30 % pacientov je rezistentných alebo dependentných na kortikoidy a imunosupresíva majú pomalý začiatok účinku. Jediná možná liečba pre týchto pacientov je biologická liečba, v súčasnosti pomocou anti TNF alfa monoklonálnymi protilátkami.

Kľúčové slová: Crohnova choroba, etiológia, priebeh, liečba, biologická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Crohn´s disease

Crohn´s disease is a life long disease arising from an interaction between genetic and environmental factors, observed predominantly in the developed countries of the world. The precise aetiology is unknown and therefore medical therapy to cure the disease is not yet available. The diagnosis of CD is made on the basis of careful medical history, clinical picture, endoscopic, radiological and laboratory findings. Although a great part of the patients can be treated with aminosalicylates, many patients eventually require corticosteroids and immunosupresives. More than 30% patients are resistant or dependent on corticosteroids and immunosupresives have a slow onset. One such possible therapy for these patients is the biological approach of therapy, nowadays with anti TNF alfa monoclonal antibody.

Keywords: Crohn´s disease, aetiology, course, treatment, biological therapy.