Via practica 4/2022

COVID-19 – ako poznamenala pandémia organizáciu práce všeobecného lekára pre dospelých?

prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.

Pandémia COVID-19 zaskočila prakticky celý svet svojou dynamikou a závažnosťou priebehu. Pôvodné informácie predpokladali, že na zamedzenie jej šírenia postačia predovšetkým prísne protiepidemické opatrenia, vývoj poukázal na význam kolektívnej imunity získanej očkovaním. V zdravotníctve bolo nevyhnutné zvládať nápor pacientov, ktorý sa dominantne prejavoval v ambulanciách primárnej zdravotnej starostlivosti, ktoré často zostávali vo svojej činnosti odborne a organizačne osamotené. Pacienti so závažným priebehom ochorenia sa stali problémom najmä oddelení intenzívnej starostlivosti. Priebeh epidémie poukázal na význam zmien v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. V ambulantnej sfére sa z pôvodne prezenčného poskytovania zdravotnej starostlivosti presadil distančný spôsob so všetkými rizikami pre nepripravenú laickú i odbornú verejnosť. Starostlivosť zdravotníkov bola často limitovaná dynamikou vývoja poznania, poznamenaná tlakom mediálne neraz dezinformovanej verejnosti, často pôvodne nádejné lieky pomerne rýchlo odchádzali do zabudnutia. Pri prechodnom ústupe epidémie zrejme nastal čas na zhodnotenie prístupu vo všetkých sférach spoločnosti, ktoré by sa stali poučením do budúcnosti.

Kľúčové slová: pandémia COVID-19, primárna zdravotná starostlivosť, odporúčania, riadenie zdravotníctva, reprofilizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti, telemedicína

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

COVID-19 – how pandemic marked general practitioner work organization?

The COVID-19 pandemic took the world by surprise with its dynamism and gravity. The original information presupposed strict antiepidemic measures to prevent its spread, the development pointed to the importance of collective immunity obtained by vaccination. In healthcare, it was necessary to manage the influx of patients, which is dominant in primary health care clinics, which often remained professionally and organizationally alone in their activities. Patients with a severe course of the disease have become a problem especially in the intensive care unit. The course of the epidemic pointed out the importance of changes in the system of health care provision. The care of health professionals was often limited by the dynamics of the development of knowledge, marked by the pressure of the media, often disinformed by the public, often the originally promising drugs went to oblivion relatively quickly. With the temporary retreat of the epidemic, it probably came time to evaluate the approach in all spheres of society, which would be a lesson for the future.

Keywords: COVID-19 pandemic, primary health care, guide line, healthcare management, reprofiling of health care, telemedicine