Via practica 6/2017

Chronické srdcové zlyhávanie – špecifiká u seniorov

Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.

Príspevok približuje novšie principiálne pohľady na definíciu, epidemiológiu, príčiny, najnovšiu klasifikáciu (terminológiu) chronického zlyhávania srdca.Zdôrazňuje stále veľmi dôležité praktické postupy v diagnostike zlyhávanie srdca i v liečbe, s dôrazom na moderný farmakologický prístup a potenciál, i na indikáciu niektorých invazívnych metód a postupov.Míľnikom a oporou boli zásadné zmeny vychádzajúce z posledných európskych odporúčaní pre diagnostiku a liečbu tohoto závažného klinického stavu ( EKS – Európska kardiologická spoločnosť, 2016 ) založené na dôkazoch.Dôležitým motívom je aj snaha o zlepšenie kvality našej rutinnej klinickej práce a starostlivosti s upriamením pozornosti v sérii aspektov starostlivosti o týchto pacientov, s pripomenutím významnej prevalencie a niektorých špecifík u chorých s chronickým zlyhávaním srdca v staršom veku.

Kľúčové slová: chronické zlyhávanie srdca, starší vek, definícia, terminológia, klasifikácia, diagnostické postupy, manažment liečby, komorbidity, posledné odporúčania EKS 2016

Chronic heart failure – specifics in senior patients

The article approaches newer principal views on definition, epidemiology, causes, latest classification (terminology) of chronic heart failure.It emphasizes still very important practical methods in heart failure diagnostic as well as in treatment, with attention on modern pharmacological approach and potential, as well as on indication of some invasive methods and procedures.The fundamental changes based on the latest European evidence - based recommendations for the diagnosis and treatment of this serious clinical condition ( ESC – European Society of Cardiology, 2016 ) have been the milestones and support.An important theme is also the effort to improve the quality of our routine clinical work and care with attention in a series of aspects of care for these patients, remembering significant prevalence and some specifics in patients with chronic heart failure in the elderly age.

Keywords: chronic heart failure, elderly age, definition, terminology, classification, diagnostic methods, treatment management, comorbidity, ESC latest guidelines 2016