Via practica 4/2016

Chronická spontánna urtikária

MUDr. Elena Šustrová, PhD.

Typické symptómy pre chronickú urtikáriu sú urtiky a/alebo angioedém. Ochorenie trvá viac ako 6 týždňov. Urtiky sa prejavujú centrálnym edémom rôznej veľkosti, takmer vždy s reflexným erytematóznym lemom, sú spojené so svrbením, niekedy pálením, vstrebú sa do 24 hodín bez stopy. Angioedém predstavuje náhly edém spodnej časti dermy a hypodermy s častým výskytom na slizniciach, trvá do 72 hodín. Pacienti sa sťažujú na svrbenie a bolestivosť. Chronická spontánna urtikária môže byť vyvolaná autoimunitnými reakciami alebo neznámymi príčinami. Aktivita ochorenia sa posudzuje jednoduchým bodovým systémom UAS7. Diagnostika chronickej spontánnej urtikárie sa opiera o dôslednú anamnézu a typický klinický obraz. Odporúča sa vyšetriť sedimentácia erytrocytov, CRP a diferenciál z krvného obrazu. Ďalšie vyšetrenia sa indikujú podľa anamnézy. Podľa aktuálnych smerníc sa liečba chronickej spontánnej urtikárie indikuje v troch líniách. Cieľom liečby pacientov s chronickou spontánnou urtikáriou je absencia príznakov.

Kľúčové slová: chronická spontánna urtikária, urtiky, angioedém, antihistaminiká, omalizumab

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic spontaneous urticaria

Typical symptoms of chronic urticaria are wheals and/or angioedema. The disease lasts more than 6 weeks. The wheals are manifested by a central swelling of variable size, almost always surrounded by a reflex erythema. The wheals are itchy, sometimes with a burning sensation, the wheals resolve within 24 hours. Angioedema is a sudden swelling of lower dermis and subcutis frequently occurring below mucous membranes and lasting up to 72 hours. Patients complain of itching and pain. Chronic spontaneous urticaria can be induced by autoimmune reactions or unknown causes. Disease activity should be assessed with the simple scoring system UAS7. Diagnosis of chronic spontaneous urticaria is based on a consistent patient history and a typical clinical picture. It is recommended to investigate the erythrocyte sedimentation rate, CRP and the differential blood count. Other diagnostic tests are suggested based on patient history. According to current guidelines, the treatment of chronic spontaneous urticaria is indicated in three lines. The goal of the treatment in patients with chronic spontaneous urticaria is an absence of symptoms.

Keywords: chronic spontaneous urticaria, wheals, angioedema, antihistamines, omalizumab