Via practica 3–4/2013

Choroby oka a staroba

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., MUDr. Branislav Trnavec, MUDr. Jana Nekorancová, MUDr. Lucia Štúrová

Starnutím dochádza k zmenám takmer vo všetkých štruktúrach ľudského tela nevynímajúc ani ľudské oko. Zmeny na očných tkanivách sú súčasťou prejavov opotrebovanosti tkanív a orgánov človeka všeobecne. Medzi najrozšírenejšie zmeny a choroby oka v starobe patrí presbyopia, vekom podmienená degenerácia makuly, katarakta, glaukóm, cievne ochorenia sietnice.

Kľúčové slová: starnutie, presbyopia, vekom podmienená degenerácia makuly, katarakta, glaukóm, cievne ochorenia sietnice.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Disease of the eye and aging

In aging, there are changes in almost all structures of the human body, not excluding the human eye. The changes in ocular tissues are part of the expression of tissue and organ changing in general. The most common diseases and changes of the eye in elderly are presbyopia, age-related macular degeneration, cataract, glaucoma, retinal vascular disease.

Keywords: aging, presbyopia, age-related macular degeneration, cataract, glaucoma, retinal vascular disease.