Via practica 9/2005

Choroba z povolania v ambulancii praktického lekára

doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.

Široké spektrum rizikových faktorov pracovného prostredia sa stále významne podieľa na morbidite a mortalite exponovaných pracovníkov, no v primárnej starostlivosti stále možno konštatovať nedostatočné rozpoznanie chorôb z povolania. Praktický lekár môže hrať kľúčovú rolu v efektívnejšom odhaľovaní chorôb z povolania, prevencii ich progresie a v ochrane ostatných exponovaných spolupracovníkov. Pracovná anamnéza je nepostrádateľná v diagnostike a manažmente všetkých poškodení zdravia z práce. Autor podáva stručnú charakteristiku niektorých najčastejších chorôb z povolania a systematický postup pri odoberaní pracovnej anamnézy v praxi praktického lekára.

Kľúčové slová: choroba z povolania, praktický lekár, pracovná anamnéza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OCCUPATIONAL DISEASE IN GENERAL PRACTITIONER´S OFFICE

The broad spectrum of occupational risk factors in workplace still contribute to the morbidity and mortality of exposed workers. However, occupational diseases continue to be underrecognized in a primary care setting. General practitioner can play a crucial role in improving the recognition of occupational diseases, preventing progressive illness, and contributing to the protection of other exposed co-workers. The occupational history is indispensable for the diagnosis and management of all work – related health problems. Author presents short characteristics of some most frequent occupational diseases and a systemic approach in taking the occupational history in general practice.

Keywords: occupational disease, general practitioner, occupational history.