Via practica 4/2005

Chirurgická liečba chronickej ischemickej choroby srdca

MUDr. Richard Outrata; MUDr. Jaroslav Lupták

Autori v článku prehľadne prezentujú zásady chirurgickej liečby chronickej ischemickej choroby srdca. Od stručnej histórie, cez zásadné indikácie revaskularizačných operácií, k podstate techniky a princípov operačného výkonu. Spomenuté sú mechanické komplikácie ICHS vyžadujúce chirurgickú liečbu. Na záver uvádzajú výsledky operačnej liečby.

Kľúčové slová: revaskularizácia, aortokoronárny bypass, mimotelový obeh.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE

Autors present an overwiew of basic principles of surgical treatment of chronic ischemic heart disease. Starting from the short historical review, through the main indication criteria of revascularization therapy to the basic technical aspects and principles of the operation. Main mechanical complications of ischemic heart disease requiring surgical treatment are mentioned. The results of surgical treatment are summarized in the end.

Keywords: revascularization, aortocoronary bypass graft, extracorporal circulation.