Via practica 9/2009

Biologická liečba reumatoidnej artritídy

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Daniel Čierny, doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., MUDr. Kristína Brázdilová

Nové poznatky z patogenézy autoimunitných ochorení, ako aj pokrok biomedicínskych technológií umožnili rozvoj nových a podstatne cielenejších foriem liečby aj v reumatológii. Ide o veľkú skupinu liekov označovaných ako „biologická liečba“, ktorých spoločnou črtou je cielený regulačný zásah do etiopatogenetických procesov ochorenia. Biologická liečba pôsobí na presne definovanú molekulu ľudského organizmu alebo jej receptor. Takéto špecifické ovplyvnenie umožňuje síce zvýšenie účinnosti a často aj bezpečnosti v porovnaní s niektorými modalitami doterajšej liečby, no na druhej strane však intenzívny zásah do kľúčových reakcií ľudskej imunity môže viesť ku vzniku nových „iných“ nežiaducich účinkov. V dôsledku rozširujúceho sa spektra ochorení liečených biologickou liečbou ako aj počtu liečených pacientov je potrebné, aby každý lekár poznal základné princípy tejto liečby.

Kľúčové slová: biologická liečba, reumatoidná artritída, anti-TNF liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Biologics for rheumatoid arthritis treatment

Better understanding of the pathophysiology of autoimmune diseases as well as advancements in biomedical technologies have allowed for the development of new and more effective forms of treatment in rheumatology. There are numerous drugs known under the term „biologic treatment“ and they are characterised by their selective influence on the pathogenesis of the disease. These drugs act either on well defined molecule within the human body or on a receptor. The mechanism of action of these drugs may enhance the treatment effect and may be safer compared to conventional treatment. On the other hand changes to key immunological processes may result in new „other“ unknown adverse effects. Due to the broader spectrum of diseases treated by biologics as well as increased number of treated patients, it is important, that all doctors understand the basic principles of the treatment.

Keywords: biologic treatment, rheumatoid arthritis, anti TNF-treatment