Via practica 4/2015

Betablokátory a chronická obštrukčná choroba pľúc v praxi

MUDr. Katarína Sekurisová, MUDr. Naďa Hučková, doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.

Betablokátory (BB) sa používajú vo viacerých dôležitých indikáciách. Ich účinnosť a vplyv na nižšiu morbiditu a mortalitu pri niektorých kardiologických ochoreniach boli overené mnohými štúdiami. Pacienti s chronickým srdcovým zlyhávaním (SZ) alebo po infarkte myokardu (IM) jednoznačne z liečby BB profitujú. Táto lieková skupina má však aj svoje hranice použiteľnosti, a to u pacientov, ktorí majú absolútne alebo relatívne kontraindikácie liečby BB – napr. chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), diabetes mellitus (DM) alebo periférne artériové ochorenie (PAO). Mnohé retrospektívne štúdie a metaanalýzy sa zaoberajú pravdivosťou týchto tvrdení. Niektoré sledovali užívanie BB na jednotlivé „kardiologické diagnózy“ u pacientov s CHOCHP. Viaceré poukazujú na skutočnosť, že vyššie uvedené obavy nie sú opodstatnené a paušálne vylučovať z liečby BB všetkých pacientov s CHOCHP nie je opodstatnené. Cieľom našej práce bolo overiť, či a aké BB sa v našich podmienkach u geriatrických pacientov s CHOCHP používajú.

Kľúčové slová: betablokátory, chronická obštrukčná choroba pľúc, indikácie, kontraindikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Beta blockers and chronic obstructive pulmonary disease in clinical praxis

Beta blockers are being used in several important indications in medical praxis. Their effect to reduce morbidity and mortality in some cardiological diseases has been proved by many studies. Patients with chronic heart failure or myocardial infarction significantly profit from beta blockers therapy. However, usage of this medication group is limited in partients with absolute or relative contraindications – e.g. chronic obstructive pulmonary disease, diabetes mellitus or peripheral arterial disease. Many retrospective studies and metaanalyses re-evaluate theese findings. Some of them observed beta blockers usage in every single of cardiological dianoses in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Several of them concluded that doubts of risks mentioned above are not justified and universal exclusion of beta blockers in all patients with chronic obstructive pulmonary disease is not necessarry. The aim of our study was to evaluate the frequency and types of beta blockers that are being used in our clinical praxis in geratric patients with chronic obstructive pulmonary disease.

Keywords: beta blockers, chronic obstructive pulmonary disease, indications, contraindications.