Via practica 12/2007

ANTIAGEING – PROCES ANTISTARNUTIA (gerontologická prevencia)

prof. MUDr. Štefan Koval, PhD.

Všetci starneme rovnako a predsa každý z nás starne individuálne. Pre starobu je charakteristická heterochronicita – rôznorodosť v čase nástupu viditeľných prejavov starnutia, ako aj rozličné prejavy procesu starnutia v rozličných štruktúrach organizmu (napr. obličky). Niektoré parametre organizmu progresívne sa znižujú po dosiahnutí zrelého veku, iné vekom sa nemenia, ďalšie sa zvyšujú. Existujú všeobecné základné mechanizmy a prejavy starnutia a ich individuálna variabilita. Úlohou gerontológie je predlženie individuálnej, a možno aj druhovej dĺžky života; zlepšenie kvality života a predchádzanie vekom podmienenej patológii a opotrebovanosti. Vedľa procesu starnutia existuje proces antistarnutia, v odbornej literatúre nazývaný antiageing. Antistarnutie je nielen protiváhou starnutiu, ale predovšetkým aktivizuje nové formy funkčnej organizácie, podporujúcich zvýšenie adaptačných schopnosti organizmu v priebehu evolúcie. Inak povedané, starnutie a antistarnutie sú závažnými faktormi evolúcie organizmu.

Kľúčové slová: antiageing, starnutie, gerontosociológia, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE PROCESS OF ANTIAGEING (PREVENTION IN GERONTOLOGY)

All people are getting old in the same way, however, aging is an individual process in every human. Senescence is characterised by heterochronicity – variousness of onset of the visible symptoms of growing old, and various expression of aging process in different structures of organism (e.g. in kidney), as well. Some parameters of organism are progressively diminishing after reaching mature age, others are not changing or are increasing. There are general basic mechanisms and symptoms of aging and individual variability of them as well. Gerontology focuses on prolonging of individual life span – and maybe of mankind as such, on improving quality of life, and on prevention of the age-related deterioration and pathology. In addition to aging, there exists a process of antiageing which is a common notion in scientific literature. Antiageing is not only a counterbalance of the process of getting older, but it primarily triggers new forms of functional organisation promoting the increase of organims adaptibility during the evolution. In other words, ageing and anti-ageing are important factors of the organism evolution.

Keywords: antiageing, ageing, gerontosociology, prevention.