Via practica 4/2011

Ambulantné monitorovanie krvného tlaku

MUDr. Karol Trejbal, MUDr. Ján Fedačko PhD., prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Rozoznávame tri základné druhy merania tlaku krvi (TK): kazuálny TK nameraný v zdravotníckom zariadení, selfmonitoring samotným pacientom alebo jeho príbuznými a 24-hodinové ambulantné monitorovanie TK (ABPM). Kazuálny TK nezohľadňuje veľkú fyziologickú variabilitu TK, ako aj ovplyvňovanie TK psychickým stavom alebo chovaním pacienta. Selfmonitoring neumožňuje posúdiť mimoriadne dôležité nočné hodnoty TK. ABPM je v posledných rokoch oprávnene považované za najobjektívnejšiu metódu merania TK v diagnostike a kontrole liečby artériovej hypertenzie. Má výhody vo väčšej presnosti, spoľahlivosti, reprodukovateľnosti, automatickosti, v tesnejšej korelácii s orgánovými zmenami, ako aj v stanovení prognostickej závažnosti artériovej hypertenzie.

Kľúčové slová: hypertenzia, 24-hodinové ambulantné monitorovanie tlaku, kazuálny tlak

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ambulatory blood pressure monitoring

There are three ways of measuring blood pressure (BP): casual (performed by healthcare provider at a healthcare facility); self-monitoring by patient or his/her relative at home; and a 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM). Casual measuring of the BP is unable to take large physiological variability of the BP, as well as its influence of mental condition or behaviour of the patient, into consideration. Self-monitoring does not allow to measure exceptionally important night BP values. Throughout the last few years, the ABPM has been considered the most objective method of BP measuring in the diagnostics and treatment process control of arterial hypertension. The advantages of ABPM are: higher accuracy, reliability, reproducibility, automaticity, stronger correlation with organ damage, and designation of prognostic importance of high BP.

Keywords: hypertension, ambulatory blood pressure monitoring, casual blood pressure