Via practica 2/2012

Akútne konfúzne stavy v záchrannej službe

MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

Akútne konfúzne stavy môžu byť spôsobené širokou škálou situácií. Vo výjazdoch záchrannej zdravotnej služby sa s nimi stretávame pomerne často a v časovo limitovanom zásahu bez zobrazovacích techník a laboratórnych vyšetrení sa lekár v teréne musí rozhodovať tak, aby odlíšil akútne epizódy zmätenosti, ktoré sprevádzajú menej závažné stavy od závažných ochorení, pri ktorých je prognóza pacienta veľmi závislá od včasnej liečby (cievna mozgová príhoda, akútny infarkt myokardu, intrakraniálna hemorágia, hypoglykémia).

Kľúčové slová: akútne konfúzne stavy, príčiny, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute confusion in emergency service

Acute confusions may be caused by a wide variety of situations. We meet them quite often during interventions of emergency medical services. During time-limited intervention and without imaging techniques and laboratory tests, the doctor must decide in the field so as to distinguish acute episodes of confusion that accompanies less serious conditions from serious diseases, where the patient's prognosis is heavily dependent from early treatment (stroke, myocardial infarction, intracranial hemorrhage, hypoglycemia).

Keywords: acute confusion, causes, treatment.