Via practica 1/2004

Aktuálny stav pracovnoprávnej problematiky

Mgr. Soňa Medveďová

Vývoj legislatívy v posledných dvoch rokoch, ktoré sú poznamenané výraznými reformnými krokmi, priniesol aj do pracovnoprávnej problematiky mnoho zmien. Súčasné platné znenie základného pracovnoprávneho predpisu, zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, bolo naposledy výrazne modifikované veľkou novelou č. 210/2003 Z.z. účinnou od 1. 4. 2002 s výnimkou niektorých ustanovení, ktorých účinnosť je podmienená vstupom SR do EU. Uvedená novela zaviedla do platnej právnej úpravy zmeny, ktoré bezprostredne ovplyvňujú vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, čím reflektovala aj na završujúci sa v prístupový proces a budúce členstvo Slovenskej republiky k Európskej únii. Posledné zmeny Zákonníka práce nadobudli účinnosť 1. februára 2004. Aspoň v krátkosti spomenieme aktuálnu úpravu základných inštitútov pracovného práva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť