Via practica 4/2017

Aktuálny prístup k manažmentu astmy, novinky z aktualizácie smerníc GINA

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.

Autor približuje najnovšie pohľady na definíciu a diagnózu astmy, a jej manažment v roku 2017. Stále platí, že na dosiahnutie a udržanie kontroly nad astmou je rozhodujúca protizápalová liečba, vo vývoji klasických farmák však už nemožno očakávať prevratné objavy. Aj pre astmu platí, že čoraz viac sa budú uplatňovať liečivá zo skupiny tzv. biologík. Rovnako dôležitá ako sama farmakoterapia je spolupráca pacienta, najmä jeho adherencia k zvolenej liečbe. Aj z tohto pohľadu môžu byť biologiká vo vybraných prípadoch prínosom.

Kľúčové slová: astma, definícia, kontrola, manažment, GINA 2017, biologická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Actual approach to asthma management, news from GINA 2017

Author outlines newest views on asthma definition and diagnosis, and its actual management. The position of anti-inflammatory drugs is still valid, however, in the development of classical anti-asthma drugs we cannot expect epochal discoveries. Also in the field of asthma new therapies from the group of so called biologicals are coming. The same necessity as optimal pharmacotherapy is patient compliance and adherence to the certain treatment. Also from this point of view biologicals may be in selected cases good contribution.

Keywords: asthma, definition, control, management, GINA 2017, biologicals