Via practica 2/2022

Agonisty GLP-1 receptorov v liečbe obezity

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Agonisty GLP-1 receptorov majú významné postavenie v liečbe diabetes mellitus 2. typu. V súčasnosti sú niektoré GLP-1 agonisty schválené a používajú sa aj ako farmaká na liečbu obezity bez ohľadu na prítomnosť diabetu. V antiobezitogénnom účinku agonistov GLP-1 receptorov sa uplatňujú ich periférne aj centrálne efekty. Liraglutid 3,0 mg v klinickom programe SCALE dokázal účinnosť aj bezpečnosť pri liečbe obezity. Liraglutid 3,0 mg bude na Slovensku dostupný od mája 2022, plne pacientom hradený, viazaný na lekársky predpis, ale bez preskripčného obmedzenia, teda pre všetkých lekárov. Podáva sa s.c. jedenkrát denne naplneným injekčným perom nezávisle od jedla. K možným nežiaducim účinkom pri liečbe liraglutidom 3,0 mg patria gastrointestinálne ťažkosti, ktoré sú väčšinou mierne a majú prechodný charakter.

Kľúčové slová: obezita, agonisty GLP-1 receptorov, liraglutid 3,0 mg

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

GLP-1 receptor agonists in therapy of obesity

GLP-1 receptor agonists have significant position in therapy of type 2 diabetes mellitus. At present, some GLP-1 receptor agonists are approved and used also as drugs for therapy of obesity regardless of presence of diabetes mellitus. In antiobesitogenic effect of GLP-1 receptor agonists play role their central and periphery effects. Liraglutide 3,0 mg in clinical program SCALE proved efficacy and safety in therapy of obesity. Liraglutide 3,0 mg will be in clinical market in Slovakia from May 2022, fully paid by patient, prescribed by all doctors, without prescription limitation. It is administered subcutaneously once daily by prefilled injectable pen independent of food. To possible side effects of therapy with liraglutide belong gastrointestinal troubles, but they are usually mild and temporary.

Keywords: obesity, GLP-1 receptor agonists, liraglutide 3,0 mg