Via practica 4/2016

Adherencia k liečbe sclerosis multiplex

doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Adherencia odráža postoj pacienta k svojmu zdravotnému stavu a dodržiavaniu odporúčaní zo strany lekárov. Zahrnuje tri zložky: akceptáciu, compliance a perzistenciu. Z hľadiska lekára najdôležitejšia možnosť na zlepšenie adherencie spočíva v snahe o motiváciu chorého s náležitým poučením o dôsledkoch nedodržiavania odporúčaní. V prípade sclerosis multiplex nedostatočná adherencia vedie k zhoršeniu ochorenia s vzostupom počtu relapsov a aj k zvýrazneniu a zvýšeniu nežiaducich účinkov liečby. V tejto problematike sa identifikovali nepriaznivé prediktory. Článok prináša rozbor problematiky a aj návod pozitívneho ovplyvnenia adherencie.

Kľúčové slová: adherencia, compliance, Moriskyho dotazník, perzistencia, sclerosis multiplex

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adherence to the treatment of multiple sclerosis

Adherence reflects the patient‘s attitude towards their health and compliance with the recommendations by doctors. It includes three components: acceptance, compliance and persistence. In terms of doctor most important opportunity to improve adherence lies in an attempt to motivate the patient with the proper guidance and lessons about the consequences of non-compliance with the recommendations. In the case of multiple sclerosis poor adherence leads to worsening of the disease with the rise of the number of relapses and also to highlight and increase the side effects of treatment. This issue was identified adverse predictors. Article presents an analysis of the problems and the guidance of a positive effect on adherence.

Keywords: adherence, compliance, Morisky Medication Adherence Scale, persistence, multiple sclerosis