Via practica 2/2014

Adherence a možnosti jejího ovlivnění

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Adherenci k léčbě se věnuje v posledních letech nemalá pozornost. Již víme, že spolupráce s nemocnými významně ovlivňuje výsledek léčby a myslíme na non-adherentní chování častěji. Existuje řada způsobů, jak adherenci ovlivnit. Hlavní roli hraje v tomto směru lékař a další zdravotníci. Opakovaná, systematická edukace s využitím prostředků zlepšující její účinnost (písemná dokumentace, využití názorných materiálů, modelů) zlepšují pochopení onemocnění i léčebné intervence ze strany pacienta, což je nezbytným předpokladem pro zlepšení spolupráce. Nepochybně důležitým prvkem strategie ke zlepšení adherence je volba racionální farmakologické léčby s důrazem nejen na účinnost, ale i dobrou toleranci. Čas věnovaný této problematice se jistě vrátí v podobě lepších výsledků léčby a v konečném důsledku i ve zlepšení prognózy nemocných.

Kľúčové slová: adherence, kardiovaskulární riziko, arteriální hypertenze, dyslipidemie, edukace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adherence and how to influence it

Adherence to treatment has been paid a great deal of attention in recent years. We already know that cooperation with patients significantly affects treatment outcome and non-adherent behaviour borne in mind more often. There are a number of ways how to influence adherence. The main role in this regard is played by the physician and other health care workers. Repeated, systematic education with the use of methods improving its efficacy (written documentation, use of illustrative materials and models) increases the understanding of the disease as well as the therapeutic intervention by the patient, which is an essential precondition for improved cooperation. The choice of rational pharmacological treatment with an emphasis not only on efficacy but also good tolerance is undoubtedly an important element in the strategy towards improved adherence. The amount of time devoted to this issue will certainly pay off in the form of better treatment outcomes and, ultimately, in improved prognosis of the patients.

Keywords: adherence, cardiovascular risk, arterial hypertension, dyslipidaemia, education.