Vaskulárna medicína 2/2017

Zásady stravovania z pohľadu kardiovaskulárnej prevencie a rehabilitácie

Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC

Pri formovaní zásad stravovania z hľadiska kardiovaskulárnej prevencie a rehabilitácie vychádza autor z Odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) z r. 2016, podľa ktorých je hlavnou zásadou zníženie obsahu nasýtených mastných kyselín počas dňa na menej ako 10 % z celkového energetického príjmu. Reaguje aj na novú situáciu, ktorá vznikla publikovaním výsledkov štúdie PURE v lete t. r., podľa ktorých prílišná redukcia tukov a nasýtených mastných kyselín zhoršuje celkovú mortalitu. Podrobnou analýzou sa dostáva v súčasnosti a v podmienkach SR k akceptovateľnému kompromisu, odporúčanému zníženiu nasýtených mastných kyselín na 10 – 13 % z celkového energetického príjmu. Uvádza detailné prepočty potrebné na praktickú aplikáciu tejto všeobecnej zásady. Podobným spôsobom analyzuje aj ďalšie odporúčania ESC týkajúce sa príjmu transforiem mastných kyselín, cholesterolu, orechov, minerálov a vlákniny. V závere poukazuje na potrebnú synergiu uplatňovania zásad stravovania spolu s fyzickým tréningom pri prevencii a rehabilitácii kardiovaskulárnych ochorení.

Kľúčové slová: kardiovaskulárna prevencia a rehabilitácia, výživa pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení, nasýtené mastné kyseliny vo výžive, vláknina, orechy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Main nutritional aspects from the cardiovascular prevention and rehabilitation view

In formulating the principles of diet in terms of cardiovascular prevention and rehabilitation, the author draws of the Guidelines of the European Society of Cardiology (ESC) 2016, according to which the main principle is to reduce the content of saturated fatty acids during the day to less than 10% of the total energy income. It also responds to the new situation that arose from the publication of the results of the PURE study in the summer t.y. that excessive reduction in fat and saturated fatty acids aggravates overall mortality. A detailed analysis is currently taking place in the Slovak Republic on an acceptable compromise, the recommended reduction of saturated fatty acids to 10-13% of the total energy income. Provides detailed calculations necessary for the practical application of this general policy. It also analyzes other ESC recommendations regarding the intake of transformes of fatty acids, cholesterol, nuts, minerals and fiber. Finally, he points to the necessary synergy between the application of diet principles and physical training in the prevention and rehabilitation of cardiovascular diseases.

Keywords: cardiovascular prevention and rehabilitation, nutrition in the prevention of cardiovascular diseases, saturated fatty acids in nutrition, fiber, nuts