Vaskulárna medicína 2/2021

Voľné laloky v liečbe kritickej končatinovej ischémie

MUDr. Roman Necpal, PhD., MUDr. Jozef Ulianko, PhD., MUDr. Marek Rusňák, MUDr. Ján Mráz

U časti pacientov s kritickou končatinovou ischémiou nedôjde k zahojeniu defektov napriek úspešnej endovaskulárnej alebo chirurgickej intervencii, pričom každý štvrtý podstúpi vysokú amputáciu končatiny. Jednou z možností, ako tento stav zlepšiť, je zaradenie metodiky voľných mikrochirurgických lalokov do bežnej praxe. Tieto laloky umožňujú prekryť rozsiahle defekty s obnažením hlbokých štruktúr, ktoré by sa konvenčnými metódami nepodarilo zahojiť. Súčasne zlepšujú výtokový trakt, čo vplýva na priechodnosť revaskularizácie. Úspešná revaskularizácia v kombinácii s voľnou lalokovou plastikou u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou dosahuje vysoké percento záchrany končatín a zároveň má dobrú dlhodobú prognózu. Napriek nesporným výhodám sa metodika voľných mikrochirurgických lalokov na Slovensku takmer nepoužíva.

Kľúčové slová: kritická končatinová ischémia, voľný lalok, mikrochirurgia, revaskularizácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Free flaps in management of critical limb ischemia

A part of patients with critical limb ischemia do not heal despite successful endovascular or surgical intervention. Every fourth patient undergo major amputation. The free flap transfer in common practice would be the one of the options how to improve this situation. These free flaps allow to cover large defects with the exposure of deep structures, unable to heal by conventional methods. Simultaneously, free flaps improve the outflow, which leads to better patency of revascularisation. Successful revascularisation in combination with the free flap transfer in patients with critical limb ischemia achieves high percentage of limb salvage and also good long-term prognosis. Despite these advantages, the free flap transfers are still not common in Slovakia.

Keywords: critical limb ischemia, free flap, microsurgery, revascularisation