Vaskulárna medicína 1-2/2012

Varixy – fakta, předsudky, pověry

MUDr. Jiří Bartoš, MUDr. Zdeněk Gloger

Cílem sdělení je komentovat některé předsudky a pověry,které přetrvávají v léčbě varixů dolních končetin. V období let 1993 – 2010 bylo na našich pracovištích operováno 2460 končetin pro varixy; 481 (20 %) případů byly reoperace. Celková anestesie byla užita 1881-krát (76 %), tito nemocní operováni v režimu jednodenní chirurgie. V lokální anestesii bylo operováno 579 (24 %) nemocných, též v režimu jednodenní chirurgie,avšak s dimisí ihned po výkonu. Ve všech případech provedena krosektomie s resekcí všech větví a resekcí velké safeny těsně u hluboké žíly, většinou i s invaginačním strippingem stehenní části velké safeny. V případě potřeby připojena resekce malé safeny, insufficientních perforátorů a varixů nevhodných ke sklerotisaci. Nikdo z operovaných nezemřel, komplikace zaznamenány ve 3 % případů, šlo většinou o poruchy hojení ran. 95 % pacientů bylo propuštěno ihned nebo několik hodin po výkonu. Více než 50 % pacientů nepotřebovalo pracovní neschopnost. Autoři komentují běžný předsudek,že medikamentosní terapie léčí varixy. Faktem je, že některá venofarmaka u některých nemocných zmírňují některé příznaky. Při vědomí finanční náročnosti moderní medikamentosní terapie je na zvážení ošetřujícího lékaře, jestli z léčby profituje pacient a nebo pouze farmaceutická firma. Daleko více nebezpečný pro nemocného je předsudek, že sekundární varixy je nebezpečné operovat, a to z důvodu poškození hlubokého žilního systému. Avšak povrchní žíly, natož varikosní, nejsou kolaterálou jakkoli postiženému hlubokému systému. Čím vážněji je hluboký systém postižen, a tedy čím větší jsou sekundární varixy, tím nutnější je jejich odstranění. V opačném případě je pacient odsuzován k bércovým vředům. Ohledně neovaskularisace-autoři reoperovali 324 nemocných pro neoreflux v třísle po klasické operaci provedené na jiných pracovištích. Ve všech těchto případech byla identifikována jako příčina neorefluxu evidentní technická chyba při primooperaci. Neovaskularisaci jako příčinu recidivy jsme jednoduše nezaznamenali.

Kľúčové slová: varixy dolních končetin, jednodenní chirurgie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Varicose veins – facts, prejudices, superstitions

The aim of this paper is to discuss some prejudices and superstitions which are persisting in treatment of varicose veins of lower extremities. During the period of 1993 – 2010 2460 extremities were operated; 481 (20%ň cases were reoperations. Total anaesthesia was used in 1881 (76%) subjects, (one-day surgery, in-patient). 579 (24%) underwent procedures under local anaesthesia (one day surgery,out-patient). Crossectomy with resection of all tributaries was obligatory, most including invagination stripping of the femoral part of the great saphenous vein (GSV). When necessary, the saphenopopliteal junction, perforators and hugh varicose were resected. No death recorded, the complications rate was 3 % - mostly wound complications. 95% of patients were discharged immediately or a few hours after the procedure. Over 50% of patients were not out of work. Authors comment a common prejudice, that drugs can heal the varicose veins. Fact is, that some drugs can moderate some signs of chronic venous insufficiency in some cases. With regard to expensivity of this treatment,a physician should consider, if the treatment is profitable for the patient, or only handy for the pharmaceutical company. More hazardous for the patient is next prejudice, that the secondary varicose veins should not be operated because the deep venous system damage. But, superficial veins,even varicose,can not be collateral to damaged deep veins. The more serious the damage is, and the more digger the secondary varicose veins are, the more acute is need of operation of varicosee veins. When not done, the patient is sentenced to leg ulcer. About neovascularisation: Authors operated 324 patients for a recurrent reflux in groin after classic operation performed in another hospital. In all of this 324 cases authors found technical fault in groin as cause of recurrence of saphenofemoral reflux. Neovascularisation as the cause of recurrence simply was not recorded.

Keywords: varicose veins, one day surgery.