Vaskulárna medicína 2/2013

Súvislosť medzi trombózou a nádorovým procesom (príbeh Armanda Trousseaua)

MUDr. Lucia Maheľová, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, MUDr. Tomáš Eckhardt, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof., prof. Ismail Elalamy, MD, PhD.

Patogenéza hemostatických porúch opisovaných u pacientov s nádormi je obzvlášť komplexná a odráža mnohoraké vzťahy zápalu a hemostázy. Vzťah medzi nádorom a trombózou sa zdá byť recipročný: rakovina predisponuje k trombóze a progresia nádoru je tesne previazaná s týmto hyperkoagulačným stavom. Vďaka svojej schopnosti pozorne sledovať, Armand Trousseau (1801 – 1867), významný francúzsky lekár, postrehol tento vzťah medzi trombózou a rakovinou a poznatky publikoval v r. 1865. Vzhľadom na to, že VTE môže byť prvým signálom, že pacient ma doteraz nepoznané onkologické ochorenie, je dôležité na túto skutočnosť myslieť a pacienta podrobiť ďalšiemu vyšetreniu, skríningu onkologických ochorení.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, rakovina, Trousseau.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The link between thrombosis and cancer (the story of Armand Trousseau)

The pathogenesis of hemostatic disorders of the cancer patients is particularly complex and reflects the multifaceted relations of inflammation and hemostasis. The relationship between cancer and thrombosis appears to be reciprocal: cancer predisposing to thrombosis and tumor progression is tightly intertwined with this hypercoagulable state. Armand Trousseau (1801–1867), an eminent French doctor, thanks to his susceptibility noticed the relationship between thrombosis and cancer knowledge and published in 1865. Given that VTE may be the first signs that the patient has previously unrecognized cancer diseases, it is important to think about this fact and patient to undergo further examination, screening for cancer.

Keywords: venous thromboembolism, cancer, Trousseau.