Vaskulárna medicína 1/2022

Súčasné možnosti ovplyvnenia kardiovaskulárneho rizika u pacientov s periférnym artériovým ochorením

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD., MUDr. Katarína Vlčková

Periférne artériové ochorenie dolných končatín (PAD) je často manifestáciou polyvaskulárneho aterotrombotického procesu s veľmi vysokou kardiovaskulárnou (KV) morbiditou a mortalitou. Choroba je v klinickej praxi poddiagnostikovaná, nedostatočne liečená s podielom vysokej nonadherencie pacientov. Patogenéza aterosklerózy je komplexná, preto aj liečba by mala byť komplexná a adresná s cieľom ovplyvniť všetky rizikové faktory aterotrombózy. Zásadné je ovplyvnenie komplexného aterogénneho – cholesterolového, zápalového, kardiometabolického a trombotického rizika. V poslednom čase sa objavili nové liečebné možnosti zlepšenia KV i končatinovej prognózy pacientov s PAD v reálnej klinickej praxi.

Kľúčové slová: periférne artériové ochorenie dolných končatín, cholesterolové riziko, trombotické riziko, zápalové riziko, kardiometabolické riziko

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current options for cardiovascular risk in patient with peripheral arterial disease

Peripheral arterial disease (PAD) of lower extremities is often a manifestation of polyvascular disease with a very high cardio-vascular (CV) morbidity and mortality. In clinical practice PAD is underestimated, undertreated, with high nonadherence in patients. The pathogenesis of atherosclerosis is complex, therefore treatment should also be complex and targeted in order to influence all risk factors of atherorothrombosis. It is essential to influence the complex atherogenic – cholesterol, inflammatory, cardio-metabolic and thrombotic risk. Recently, new treatment options have emerged for improving both CV and limb prognosis of PAD patients in real clinical practice.

Keywords: peripheral arterial disease of lower extremities, cholesterol risk, thrombotic risk, inflammation risk, cardiometabolic risk