Vaskulárna medicína 2/2013

Reverzná arterializácia vén predkolenia a nohy – predposledná možnosť záchrany diabetickej nohy v štádiu kritickej končatinovej ischémie

MUDr. Miron Petrašovič, CSc.

Napriek pokrokom v liečbe diabetu a jeho dlhodobých komplikácií je obliterujúca choroba dolných končatín najzávažnejším etiologickým faktorom vysokej amputácie končatiny. Viac ako 80 % výkonov je indikovaných pre ischémiu, predovšetkým v štádiu KKI (kritickej končatinovej ischémie). Zvládnutie ischémie je nevyhnutným predpokladom pre záchranu končatiny, ktorá okrem udržania sociálneho statusu pacienta, znamená aj zníženie morbidity a mortality a v konečnom dôsledku aj ekonomický prínos pre zdravotnícky systém. Niektoré špecifiká diabetickej makroangiopatie predurčujú, že najefektívnejšie štandardizované postupy liečby KKI sú: chirugický artério- -artériový bypass (najčastejšie popliteopedálny) a endovaskulárne ošetrenie artérií (PTA, stentovanie). V prípade, že rozsah postihnutia arteriálneho systému neumožňuje použitie týchto postupov, je možné indikovať reverznú arterializáciu venózneho systému nohy, ktorá predstavuje efektívnu alternatívu zvládnutia KKI. Metóda reverznej arterializácie nie je síce úplne nová, ale stále málo populárna a akceptovaná. Zmyslom článku je pripomenúť túto možnosť záchrany končatiny s KKI lekárskej verejnosti.

Kľúčové slová: diabetická noha, kritická končatinová ischémia, pedálny bypass, PTA, inoperabilná ASO, reverzná venózna arterializácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Distal venous arterialization – the penultimate chance for salvage of diabetic foot with critical leg ischemia

The lower extremity occlusive disease, especially in stage of CLI (critical limb ischemia), despite advances in treatment remains a major cause of large limb amputation in diabetic patients. Limb salvage helps to hold the social status of the patient, reduces morbidity and mortality and creates economic benefits for medical services system. The standard revascularization procedures are: surgical treatment (arterio-arterial bypass) and endovascular treatment (PTA). In the group of patients with complete obliteration of metatarsal and foot arteries we can perform reverse venous arterialisation of foot (plus calf). Last alternative to amputation is biological treatment using stem cells or spinal cord stimulation therapy. The method of reverse venous arterialisation is still not fully accepted. The purpose of this article is to point out this method to medical public.

Keywords: diabetic foot, critical limb ischemia, pedal bypass, PTA, inoperable PAOD, venous arterialisation.