Vaskulárna medicína 1/2013

Renovaskulárna hypertenzia pri systémových vaskulitídach

MUDr. Eva Hirnerová, PhD., MUDr. Marek Kučera, PhD., MUDr, Zuzana Celecová, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., MUDr. Katarína Podolinská

Systémové vaskulitídy predstavujú heterogénnu skupinu ochorení, ktoré sa môžu manifestovať veľmi pestrou klinickou symptomatológiou. Artériová hypertenzia je častým sprievodným prejavom týchto ochorení, pričom v závislosti od veľkosti postihnutých ciev sa môžu vyvinúť rôzne typy hypertenzie. Vaskulitídy postihujúce malé cievy môžu poškodzovať obličky s následným vznikom glomerulonefritídy a renoparenchýmovej hypertenzie. Vaskulitídy postihujúce stredne veľké a veľké cievy (napr. Takayasuova arteritída, obrovskobunková arteritída, klasická forma polyarteriitis nodosa) môžu postihovať renálne artérie s následným obrazom hypertenzie renovaskulárnej. Ak sa na tieto vzácne príčiny artériovej hypertenzie nemyslí a nezrealizujú sa potrebné vyšetrenia, môžu byť títo pacienti aj dlhodobo nesprávne liečení ako esenciálna hypertenzia.

Kľúčové slová: renovaskulárna hypertenzia, systémové vaskulitídy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Renovascular hypertension in systemic vasculitides

Systemic vasculitides represent a heterogeneous group of disorders that can present with a broad clinical symptomatology. Arterial hypertension is an often accompanying manifestation of these disorders and depending on the size of vessels affected various types of hypertension may develop. Small vessel vasculitides can damage kidneys resulting in development of glomerulonephritis and renal parenchymal hypertension. Middle and giant vessel vasculitides (e.g. Takayasu´s arteritis, giant-cell arteritis, classic form of polyarteritis nodosa) can affect renal arteries leading to renovascular hypertension. Patients may be incorrectly treated as essential hypertension if the mentioned rare causes of arterial hypertension are not taken into consideration and appropriate examinations are not realised.

Keywords: renovascular hypertension, systemic vasculitides