Vaskulárna medicína 1/2015

Radiačná záťaž očných šošoviek zdravotníckych pracovníkov v intervenčnej rádiológii

Doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD., Mgr. Veronika Trečková

Epidemiologické štúdie sledujúce postradiačné zmeny poukazujú na skutočnosť, že očné šošovky sú citlivejšie na ionizujúce žiarenie, ako sa dosiaľ predpokladalo. Z tohto dôvodu Medzinárodná komisia pre rádiologickú ochranu odporúča niekoľkonásobne znížiť limit ekvivalentnej dávky ožiarenia na očnú šošovku zo 150 mSv/rok na 20 mSv/rok. Nakoľko najviac prípadov poškodenia očnej šošovky bolo zistených u zdravotníckeho personálu využívajúceho fluoroskopiu v operačných sálach, predovšetkým v intervenčnej rádiológii, pozornosť radiačnej ochrany je aktuálne zameraná na hodnotenie a monitorovanie radiačnej záťaže očných šošoviek pri vybraných výkonoch na pracoviskách intervenčnej rádiológie a kardiológie. V predloženej práci prinášame komplexný pohľad na hodnotenie radiačnej záťaže očných šošoviek z hľadiska medicínskeho, fyzikálneho a z aspektu radiačnej ochrany zdravotníckeho personálu. Uvádzame predbežné výsledky získané monitorovaním ekvivalentných dávok žiarenia na očné šošovky u intervenčných rádiológov pri vybraných intervenčných výkonoch v SR a náčrt optimalizácie radiačnej ochrany na zníženie potenciálneho rizika vzniku radiačnej katarakty.

Kľúčové slová: radiačná záťaž očných šošoviek, radiačná katarakta, monitorovanie ožiarenia, intervenční rádiológovia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiation load of health workers’ eye lenses in interventional radiology

Epidemiological studies on health effects of ionizing radiation concluded that radiosensitivity of eye lenses is higher than until now expected. As the consequence the International Commission on Radiological Protection recommended to lower the current limit of the equivalent dose for eye lenses from 150 mSv/year to 20 mSv/year. Because the most cases of radiation cataracts have been observed among the interventional radiologists and cardiologists, the actual attention of radiation protection is focused on the identification of high dose fluoroscopic areas in interventional radiology departments. The assessment of eye lens doses during interventional procedures, where potentially could be exceeded the new limit of doses was demonstrated in the pilot results of measurements in a group of Slovak interventional radiologists. The publication gives a survey of the possibilities for monitoring and optimisation tools for the reduction of the radiation risk of the medical staff.

Keywords: eye lens doses, radiation cataract, monitoring of the radiation load, interventional radiologists.