Vaskulárna medicína 1/2015

Poranenia aa. verterbrales pri poraneniach krčnej chrbtice

prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD., MUDr. Ľudovít Hajnovič, PhD., Dr. med. Ludwig Schütz

Úvod:Napriek relatívne vysokej incidencii poranení krčnej chrbtice sú plauzibilné dáta týkajúce sa ich vzťahu k poraneniam krčných ciev vyslovene zriedkavé. Pritom môže akútny uzáver a. vertebralis viesť k prognosticky závažným kmeňovým príznakom. Dizajn a metodológia:Prospektívna, kohortová štúdia od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2014, sledovaní boli pacienti so závažným poranením krčnej chrbtice. Boli vyšetrení buď ihneď pri príjme, alebo deň po operatívnej stabilizácii pomocou duplexnej ultrasonografie (DUS), zväčša sa uskutočnila aj CT-angiografia a nálezy sa porovnávali. Výsledky:Vyšetrili sme 49 pacientov, 23 mužov a 26 žien. Poranenie a. vertebralis, disekciu vpravo vo výške C4 – C5, sme našli v jednom prípade, sprevádzané asymptomatickou kompresiou myelónu, pričom sa obe lézie nachádzali v oblasti výrazných spondylofytov. Spondylofyty stáli v priamom štatistickom súvise ako s disekciou (0,565), tak aj s kompresiou myelónu (0,645). Záver: Arteriálny systém, ale aj myelón v oblasti krčnej chrbtice, sa javí ako veľmi odolný voči traumatickým zmenám. Ako hlavný rizikový faktor arteriálnej alebo nervovej lézie sme identifikovali osteofytárne zmeny.

Kľúčové slová: krčná chrbtica, a. vertebralis.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Injuries of aa. vertebrales in cervical spine trauma

Introduction:Despite relatively high incidence of cervical-spine-trauma, there´s virtually poor evidence regarding the concomitant trauma to the neck arteries. Yet, an acute occlusion of the vertebral artery could lead, as to the prognosis, to serious stem symptoms. Design and methods:Prospective cohort study from the beginning of October 2013 to the end of December 2014. The patients with a relevant cervical-spine-trauma were evaluated by duplex sonography either at the admission, or the next day after surgery, mostly correlated with the CT-angiography. Results:We evaluated 49 patients, 23 males and 26 females. Trauma to the right vertebral artery, a dissection, was found in one case, at the high of C4 – C5, along with an asymptomatic compression of the myelon. Both of them were found in a region of spondylophytic changes and indeed, these correlate statistically with a trauma to the artery and myelon (0,565 and 0,645). Conclusion:The arterial system and myelon seem to be quite resilient to trauma of the cervical spine. We identified the spondylophytes as a main risk factor.

Keywords: cervical spine, a. vertebralis.