Vaskulárna medicína 2/2011

Plazmatické hladiny prozánětlivých kininů u aneuryzmatu abdominální aorty

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Jiří Moláček, PhD., MUDr. Karel Houdek,MUDr. Inka Třešková, MUDr. Andrea Ňaršanská, MUDr. Miroslav Polák, prof.MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., Dr. Jindra Vrzalová, PhD., doc.MUDr.Jitka Kočová, CSc.,doc. MUDr. Zbyněk Tonar, PhD.,MUDr. Věra Křížková, PhD., doc. MUDr. Ludmila Boudová, PhD.

Úvod: etiopatogeneze aneuryzmatu abdominální aorty (AAA) je komplexní proces, kde zánět hraje velmi významnou roli. Cílem naší studie bylo zjistit, zda plazmatické hladiny prozánětlivých cytokinů – tumor necrosis factor α (TNF α), interleukinů 2, 6 a 8 (IL 2, 6 a8) korelují s vývojem AAA ve smyslu jeho velikosti a symptomatologie. Metoda: v prospektivní nerandomizované studii bylo vyšetřeno 367 nemocných s AAA. První skupinu tvořili nemocní se symptomatickými AAA (N=78), druhou pak nemocní s asymptomatickými AAA (N=289). Třetí skupina byla tvořená nemocnými s průměrem AAA do 5 cm (N=72), čtvrtá s AAA mezi 5 – 8 cm (N=211) a pátá průměrem AAA nad 8 cm (N=84). Průměrný věk nemocných byl 73,4 ± 7,2 roku (54 – 86 let). Poměr mužů a žen byl 4:1. Kontrolní skupina byla tvořena 30 zdravými dobrovolníky přibližného věkového složení a zastoupení pohlaví bez klinicky manifestních projevů tepenného onemocnění. Plasmatické hladiny cytokinů byly stanoveny v žilní krvi metodou ELISA. Statistické zpracování výsledků bylo provedeno pomocí ANOVA a Wilcoxonova testu se Spearmanovou korelací. Za statisticky významný rozdíl jsme považovali p< 0,05. Výsledky: Plazmatické koncentrace prozánětlivých cytokinů byly statisticky významně vyšší u nemocných s AAA v porovnání se zdravými jedinci. Plasmatické hladiny IL 8 významně klesaly s průměrem AAA (p<0,05). Hladiny TNF α pak byly významně nízké u nemocných se symptomatickým AAA (p<0,05). Závěr: naše studie prokázala význam sledování plazmatických hladin prozánětlivých cytokinů u nemocných s AAA. Ukazuje se, že např. aktivita IL 8 a do jisté míry i TNF α bude nejvyšší u malých a vyvíjejících se AAA. To by mělo nepochybný význam pro cílenou medikamentózní léčbu zaměřenou na blokování účinku těchto faktorů v procesu zánětu ve stěně AAA. Nízké plazmatické hladiny TNF α by mohly svědčit pro hrozící rupturu AAA a tak k jeho časné indikaci k resekčnímu nebo endovaskulárnímu řešení.

Kľúčové slová: aneuryzma abdominální aorty, etiopatogeneze, cytokiny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Plasma levels of proinflammatory kinines in abdominal aortic aneurysm

Objective: aetiopathogenesis of abdominal aortic aneurysm (AAA) is a complex process where inflammation plays a very important role. The aim of our study was to find out whether plasmatic levels of proinflammatory cytokines - tumor necrosis factor α (TNF a), interleukines 2, 6 and 8 (IL 2, 6 and 8) correlate with the development of AAA. Method: in a prospective non-randomized study 367 patients suffering from AAA were examined. Sixty-nine patients suffered from symptomatic AAA (N=78), 289 patients from asymptomatic AAA. Seventy two patiens had AAA diameter > 50 mm, 211 patients between 50 - 80 mm and 84 patients > 80 mm. The average age of the patients was 73.4 ± 7.2 years (56 - 86 years). Males: females ratio was 4:1. A control group was formed of 30 healthy volunteers of approximately the same age group and representative of gender without clinically manifest symptoms of artery disease. Plasma levels of cytokines were evaluated in the venous blood by enzymoimmunoanalysis. Results: Plasma levels of inflammatory cytokines were statistically significantly higher in the patients with AAA in comparison with healthy individuals. Plasma levels of IL 8 decreased significantly with the diameter of AAA (p<0.05). The levels of TNF alfa were significantly low in the patients with the symptomatic AAA (p<0.05). Conclusion: The study proved the importance of monitoring plasma levels of proinflammatory cytokines in the patients with AAA. Plasma levels of some cytokines e.g. IL 8 and also TNF alfa are highest in small, developing AAA. It would have an important significance on the targeted medicamentous treatment aimed at the blocking effect of these factors in the process of the inflammation in the wall of AAA. Low plasma levels of TNF a could give the evidence of an imminent rupture of AAA and thus support its early indication to open or endovascular treatment.

Keywords: abdominal aortic aneurysm, inflammatory cytokines