Vaskulárna medicína 1/2013

Ovplyvnenie vaskulárneho rizika a kontrola tlaku krvi u pacientov s periférnym artériovým ochorením dolných končatín

MUDr. Denisa Čelovská, PhD., MUDr. Zuzana Celecová, MUDr. Kristína Letková, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Periférne artériové ochorenie dolných končatín (PAO DK) predstavuje predominantne manifestáciu aterotrombotického procesu, v ktorom významnú úlohu zohráva artériová hypertenzia ako v iniciácii, tak aj pri progresii ochorenia. Efektívna kontrola tlaku krvi a ovplyvnenie globálneho kardiovaskulárneho rizika sú často v klinickej praxi podceňované napriek významnému zvýšeniu kardio-cerebro-vaskulárnej morbidity a mortality u symptomatických, ale aj u asymptomatických pacientov s PAO DK.

Kľúčové slová: periférne artériové ochorenie dolných končatín, artériová hypertenzia, kardiovaskulárne riziko

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vascular risk treatment and blood pressure control in patients with peripheral arterial disease of lower extremity

Peripheral arterial disease (PAD) of lower extremity is predominantly a manifestation of atherothrombotic process in which arterial hypertension plays an important role in initiation as well as progression of the disease. Effective blood pressure control and global cardiovascular risk treatment are underestimated in clinical practice despite significantly increased cardio-cerebro-vascular mortality and morbidity in symptomatic and even in asymptomatic PAD patients.

Keywords: peripheral arterial disease of lower extremity, arterial hypertension, cardiovascular risk