Vaskulárna medicína 2/2017

Orálne kontraceptíva a trombofilný stav

prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Stanislava Rumanová, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Orálne kontraceptíva (OC) ako hlavná súčasť hormonálnej antikoncepcie sú u nás najčastejšie používanou a najspoľahlivejšou metódou antikoncepcie. Užívanie OC má však okrem svojich výhod aj negatíva. Najzávažnejšou komplikáciou OC je venózny tromboembolizmus (VTE). Riziko VTE je závislé od dávky estrogénu a typu progestagénu, zvyšuje sa najmä s vekom a prítomnosťou vrodenej a získanej trombofílie. Článok podáva literárny prehľad bezpečnosti a rizík OC vo vzťahu k VTE a so zameraním sa na populáciu žien s vrodeným a získaným trombofilným stavom.

Kľúčové slová: orálne kontraceptíva, hemostáza, trombofilný stav, venózny tromboembolizmus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Oral contraceptives and thrombophilia

Oral contraceptives (OC), as a principle part of the hormonal contraception, are considered to be the most common and reliable method of contraception. However, the use of OC has been referred to have except of benefits also some shortcomings. Venous thromboembolism (VTE) represents the most severe complication of OC. VTE risk is depending on amount of estrogen and type of progestogen, increases particularly with age and a presence of inherited and acquired thrombophilia. The article is a review and deals with the safety and risks of OC related to VTE focusing on population of women who carry inherited and acquired thrombophilia.

Keywords: oral contraceptives, hemostasis, thrombophilia, venous thromboembolism