Vaskulárna medicína 2/2011

Náhrada infikované aortální protézy autologní femorální žílou včetně stavů po resekci AAA

prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

V souboru 14 pacientů (11 mužů, 3 ženy, průměrný věk 59,6 roků, rozmezí 49 – 75 let) byla použita autologní hluboká žíla z dolní končetiny (vena femoralis superficialis) jako tepenná náhrada v aorto-iliako-femorální pozici. V 11 případech šlo o náhradu infikované cévní protézy, včetně dvou pacientů po resekci aneuryzmatu abdominální aorty (AAA), u 3 pacientů se jednalo o zvýšené riziko infekce cévní protézy, včetně jednoho s mykotickým AAA. V průběhu sledování souboru (průměrná délka 26,7 ± 10,9 měsíců, rozmezí 5 – 43 měsíců) nezemřel v souvislosti s výkonem žádný pacient a žádný pacient nebyl reoperován. Nebyly zaznamenány žádné časné ani pozdní komplikace charakteru rekurentní infekce, okluze štěpu, amputace končetiny, aneuryzmatické dilatace žilního štěpu nebo plicní embolizace. U jednoho pacienta byl přechodný benigní edém končetiny po odběru hluboké žíly dobře kontrolovaný kompresivní punčochou. Závěry zahraničních studií a výsledky prezentované autorem práce potvrzují, že použití autologní femorální žíly vykazuje velmi dobré výsledky při řešení infekce aortální cévní protézy včetně stavů po resekci AAA.

Kľúčové slová: infekce aortální cévní protézy, vena femoralis superficialis, hluboká žíla, autogenní rekonstrukce

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Autologous femoral vein to replace infected aortic prosthetic grafts including those after AAA resection

An autologous deep vein of the lower extremity (superficial femoral vein) was used for aorto-ilio-femoral reconstruction in a group of 14 patients (11 men and 3 women; average age, 59.6 years; range, 49-75 years). Eleven had aortic prosthetic graft infection, including two patients after abdominal aortic aneurysm (AAA) resection; and three were at an increased risk of such infection, including one patient with mycotic AAA. During follow-up (average, 26.7 ± 10.9 months; range 5-43 months) none of the patients died of conditions related to the surgery or required revision surgery. Neither early nor late complications, such as recurrent infection, graft occlusion, limb amputation, aneurysmal dilatation of the vein graft or pulmonary embolism, were recorded. In one patient, transient benign oedema following deep vein harvest was satisfactorily controlled with a compression stocking. In agreement with relevant international data, the results presented here show that very good outcomes are achieved with the use of autologous femoral veins for management of infected aortic prosthetic grafts, including those after AAA resection.

Keywords: aortic prosthetic graft infection, superficial femoral vein, deep vein, autogenous reconstruction