Vaskulárna medicína 3/2011

Možnosti endovaskulárnej liečby u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou

MUDr. Andrej Klepanec, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Juraj Mikuláš

Kritická končatinová ischémia (KKI) je klinickou manifestáciou koncového štádia periférneho arteriálneho ochorenia prejavujúca sa prítomnosťou pokojových bolestí a/alebo kožných defektov. Optimálnou liečebnou stratégiou je včasná endovaskulárna alebo angiochirurgická revaskularizácia ischemizovanej končatiny. V prípade, že nedôjde k revaskularizácii, pacienti s KKI sú ohrození amputáciou až stratou končatiny, čo je spojené s vysokou morbiditou a mortalitou. Cieľom endovaskulárnej liečby je obnova pulzatilného toku do postihnutej končatiny a tým odstránenie pokojových bolestí, zhojenie defektov a záchrana končatiny. Tento článok poskytuje prehľad súčasných rádiologických zobrazovacích metód pri diagnostike KKI a jednotlivých techník a prístupov v endovaskulárnej liečbe pacientov s KKI od klasickej perkutánnej transluminálnej angioplastiky, implantácie stentov až po špeciálne techniky, ako sú endovaskulárna aterektómia, „cutting-balloon“ angioplastika alebo kryoplastika.

Kľúčové slová: kritická končatinová ischémia, endovaskulárna liečba, revaskularizácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Endovascular treatment options in patients with critical limb ischemia

Critical limb ischemia (CLI) is the end stage of peripheral arterial disease resulting in ischemic rest pain and/or skin ulcers. Optimal treatment strategy is endovascular or angiosurgical ischemic limb revascularisation. Without revascularisation, patients with CLI are at high risk for amputation or limb loss, what is associated with high morbidity and mortality. The goal of endovascular therapy is the restoration of pulsatile flow to the affected extremity and thus the relief of rest pain, promotion of ulcer healing and prevention of limb amputation. This article reviews the current radiologic modalities in diagnostic algorithm of CLI and techniques and accesses in endovascular treatment of CLI from percutaneous transluminal angioplasty, stents implantation to special techniques such as endovascular atherectomy, cutting-balloon angioplasty or cryoplasty.

Keywords: critical limb ischemia, endovascular treatment, revascularisation