Vaskulárna medicína 2/2020

Mozgové aneuryzmy – úvod do diagnostiky

MUDr. Jozef Bandžák, MUDr. Ivan Vulev PhD., MPH, FCIRSE, MUDr. Juraj Mikuláš, CSc., MUDr. Peter Drobný, MUDr. Hajnalka Csonga, MUDr. Monika Mravcová, MUDr. Denisa Minárová, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Samuel Hadvig, MUDr. Martin Kucharík, MUDr. Peter Michalka PhD., MUDr. Matúš Kuniak

Problematika intrakraniálnych aneuryziem a ich hemoragických a tromboembolických komplikácií predstavuje závažnú nozologickú jednotku, ktorá významne ohrozuje svojich nositeľov, nezriedka limitujúcou morbiditou alebo mortalitou. Vzhľadom na to, že pred objavením sa komplikácií bývajú nositelia tohto ochorenia vo väčšine prípadov asymptomatickí, zostáva tak včasný záchyt a diagnostika pomerne veľkou výzvou. Cieľom tohto článku je sumarizovať súčasné možnosti diagnostiky aneuryziem a ich komplikácií v zobrazovacích modalitách, v súbore pacientov vysokoobjemového pracoviska, ktoré sa špecializuje na komplexnú endovaskulárnu a neurochirurgickú liečbu mozgových výdutí, artériovenóznych malformácií a krvácaní do mozgu na ich podklade.

Kľúčové slová: aneuryzma, CT angiografia, DSA, hemorágia, MRI

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Brain aneurysms – introduction to diagnostics

The phenomenon of intracranial aneurysm through its hemorrhagic and tromboembolic complications create a major nosological unit with serious impact on persons affected, often including limiting morbidity and mortality. Considering that an aneurysms before the initiation of complications are clinically asymptomatic, early detection and diagnostics remain the main challenge. The aim of this article is to compile possibilities of imaging modalities in aneurysmal detection and surveillance.

Keywords: aneurysm, CT angiography, DSA, hemorrhage, MRI