Vaskulárna medicína 1/2011

Monitorovanie protidoštičkovej liečby

MUDr. Daniela Kotuličová, MUDr. Peter Chudý, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

V mnohých klinických štúdiách bola u pacientov s nedostatočnou inhibíciou doštičkových funkcií sledovaná zvýšená incidencia kardiovaskulárnych príhod. Identifikovanie pacientov s reziduálnou doštičkovou reaktivitou napriek štandardnej protidoštičkovej liečbe by preto bolo prospešné na predpovedanie rizika aterotrombotickej príhody a zlepšenia klinického výstupu. V súčasnosti známe metódy majú špecifické limitácie, ideálna metóda nebola nájdená a účinnosť a bezpečnosť alternatívnej liečby ešte nebola overená, z týchto dôvodov zatiaľ nemožno monitorovanie protidoštičkovej liečby všeobecne odporúčať do klinickej praxe.

Kľúčové slová: protidoštičková liečba, rezistencia, monitorovanie, reziduálna doštičková reaktivita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Monitoring of antiplatelet therapy

Increased incidence of cardiovascular events in patients with the insufficient inhibition of platelet function has been shown in many studies. Therefore identification of patient with high residual platelet reactivity despite standard antiplatelet therapy may be useful to predict their risk of atherotrombotic events and could improve outcomes. Currently known laboratory methods have specific limitations, ideal method have not been found yet and efficacy and safety of alternative antiplatelet therapy have not be verified yet. For this reasons monitoring of antiplatelet therapy can not be generally recommended in clinical practice yet.

Keywords: antiplatelet therapy, resistance, monitoring, residual platelet reactivity