Vaskulárna medicína 2/2021

Moderná liečba chronických rán v chirurgickej praxi

MUDr. Mária Kubíková, PhD.

Ošetrovanie akútnych aj chronických rán je každodenná súčasť práce chirurga. Správnym manažmentom, diagnostikou a adekvátnou liečbou, trpezlivou edukáciou pacienta aj príbuzných, vhodným výberom lokálnej liečby je možné hojenie rán podstatne urýchliť, zbaviť pacienta bolesti a zlepšiť jeho kvalitu života, ale aj rodiny počas liečby. Hojenie rán ovplyvňujú celkové aj lokálne faktory. Úspech liečby závisí od dôkladného a dobrého vyšetrenia celkového stavu pacienta, diagnostikovania základnej príčiny vzniku rany s následnou včasnou kauzálnou liečbou. Dôkladná znalosť radu prípravkov, vhodne zvolené krytie rany a ošetrenie jej spodiny predchádzajú riziku stagnácie hojenia v určitej fáze a prechodu do chronicity.

Kľúčové slová: rana, hojenie, klasická terapia, vlhká terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Modern treatment of chronic wounds in surgical practice

The treatment of both acute and chronic wounds is an everyday part of the surgeon‘s work. With proper management, diagnosis and adequate treatment, education of the patient and relatives, as well as the appropriate choice of local treatment, wound healing can be significantly accelerated, relieves patient of pain and improves the quality of life of patients and families during treatment. Wound healing is influenced by both general and local factors. The success of the treatment depends on a thorough and good examination of the overall condition of the patient, diagnosis of the root cause of the wound, followed by early causal treatment. Detailed knowledge of the moist therapy products, appropriately chosen wound dressing and treatment of its base prevents the risk of stagnation of healing at a certain stage and transition to chronicity.

Keywords: wound, healing, traditional therapy, moist therapy