Vaskulárna medicína 1/2017

Lézia spoločnej karotickej tepny po zavedení permanentného dialyzačného katétra

MUDr. Vladimír Sihotský, PhD., MUDr. Norbert Torma, PhD., prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., MUDr. Mária Kubíková, PhD., MUDr. Peter Berek, PhD.

Úvod.Permanentné katétre predstavujú jednu z možností cievneho prístupu na potreby dlhodobého dialyzačného programu. Môžu byť zavádzané chirurgicky alebo perkutánne. Cieľ práce.Autori opisujú netradičnú komplikáciu pri perkutánnom zavádzaní permanentného katétra, a to léziu a. carotis communis vpravo. Lézia bola riešená operačne, revíziou v celkovej anestézii, extrakciou permanentného katétra, plastikou a. carotis communis žilovou záplatou a zavedením nového katétra do v. jugularis interna. Záver.Perkutánny spôsob zavádzania permanentných katétrov je v súčasnosti preferovaný pre menšiu invazivitu, avšak vzhľadom na rozmery katétra, ktorý je niekoľkonásobne hrubší než bežné centrálne žilové katétre, komplikácie zavádzania môžu mať podstatne závažnejšie dôsledky, než chybné zavedenie bežného centrálneho žilového katétra. Preto by mali byť tieto permanentné katétre zavádzané buď perkutánne pod sonografickou kontrolou, alebo chirurgickým spôsobom, pri ktorom sa permanentný katéter zavedie do v. jugularis interna pod zrakovou kontrolou.

Kľúčové slová: cievny prístup na potreby dialýzy, komplikácia prístupu na dialýzu, permanentný žilový katéter

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Misplacement of chronic haemodialysis catheter in common carotid artery

Introduction:Chronic haemodialysis catheters are one option of vascular access for patients in end-stage renal disease. They can be inserted percutaneously or surgically. Aim. Authors describe a rare complication which occurred after percutaneous insertion. The catheter was placed in common carotid artery. The complication was treated by operation in general anaesthesia. The catheter was extracted and the lesion in common carotid artery was reconstructed with venous patch and a new catheter was placed into internal jugular vein. Conclusion. Percutaneous placement of chronic haemodialysis catheters is preferred nowadays because of lesser invasivity. But the chronic catheters for haemodialysis are thicker than usual central venous catheters and the results of misinsertion of chronic catheters can be more serious. Therefore catheters for chronic dialysis should by inserted into deep vein by ultrasound guidance. The other possibility is open surgical insertion of catheter, especially by patients after repeated multiple insertions of chronic haemodialysis catheters.

Keywords: vascular access for haemodialysis, complications of haemodialysis catheter insertion, chronic haemodialysis catheter