Vaskulárna medicína 1/2019

Laboratórne monitorovanie priamych perorálnych antikoagulancií

Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MDDr. Ján Staško, jr., MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., RNDr. Jela Ivanková, Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Priame perorálne antikoagulanciá (direct oral anticoagulants – DOAC) sú novou generáciou antitrombotík, ktoré priamo inhibujú buď trombín (aktivovaný faktor II; FIIa), alebo aktivovaný faktor X (FXa). Cieľom tohto prehľadového článku je stručne zhrnúť poznatky o využití rôznych laboratórnych testov na kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie účinku DOAC a v konečnom dôsledku poukázať na výhody a limitácie týchto testov pre klinickú prax.

Kľúčové slová: priame perorálne antikoagulanciá, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, laboratórne monitorovanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laboratory monitoring of direct oral anticoagulants

The direct oral anticoagulants (DOAC) represent a new generation of antithrombotic agents, providing direct inhibition of either thrombin (factor IIa; FIIa) or activated factor X (FXa). This narrative review aims to briefly summarise the evidence concerning utility of different laboratory assays for qualitative and quantitative assessment of DOAC and ultimately discussing advantages and limitations of these processes in clinical practice.

Keywords: direct oral anticoagulants, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, laboratory monitoring