Vaskulárna medicína 2/2015

Klasifikácia vaskulitíd

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., MUDr. Denisa Čelovská, PhD., MUDr. Zuzana Ferenčíková

Vaskulitídy predstavujú skupinu heterogénnych porúch, pri ktorých je vedúcim príznakom zápal cievnej steny. Na klasifikáciu rôznych foriem vaskulitíd možno použiť etiológiu, patogenézu, typ alebo veľkosť zasiahnutých ciev, histologický typ zápalu a/alebo klinický obraz ochorenia. V literatúre sa používa množstvo mien a eponým na tú istú chorobu (nozologickú jednotku). Cieľom tohto článku je priblížiť klasifikáciu primárnych a sekundárnych vaskulitíd. Opisujú sa mená a definície vaskulitíd podľa revidovaného medzinárodného konsenzu o nomenklatúre vaskulitíd na konferencii v Chapel Hill.

Kľúčové slová: vaskulitídy, klasifikácia, nomenklatúra.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Classification of vasculitides

Vasculitides represent a heterogenous group of disorders, where inflammation of the vessel wall is the leading feature. Etiology, pathogenesis, type or size of affected vessel, histological type of inflammation and/or clinical manifestation can be used for classification of different forms of vasculitis. Several names and eponyms are used in the literature for the same disease (nosologic unit). The goal of this article is to give a classification of primary and secondary vasculitides. The names and definitions of vasculitides according the Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides are reported.

Keywords: vasculitides, classification, nomenclature.