Vaskulárna medicína 1/2009

Informácia o časopise

VASKULÁRNA MEDICÍNA je recenzovaný postgraduálny interdisciplinárny lekársky časopis určený pre širokú odbornú lekársku verejnosť. Zameriava sa na aktuálne otázky klinickej patofyziológie, diagnostiky, prevencie a liečby cievnych chorôb. Uverejňuje aj štandardné diagnosticko-terapeutické postupy a konsenzy slovenských odborných spoločností a správy z domácich i zahraničných odborných kongresov a seminárov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VASCULAR MEDICINE is a peer-reviewed, post-graduate interdisciplinary medical journal for broad spectrum of medical specialists. It deals with actual problems of clinical pathophysiology, diagnostics, prophylaxis and treatment of vessel diseases. Guidelines and expert consensus of co-operating Slovak medical societies and reports from national and international conferences and symposia are published in the journal, too.