Vaskulárna medicína 3-4/2017

Hemofília A a riziko vzniku inhibítora – čo zmenila štúdia SIPPET?

Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, MUDr. Pavol Hollý, PhD, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Vznik inhibítora je najzávažnejšou a najnákladnejšou komplikáciou liečby hemofílie. Objavenie sa inhibítora závisí od komplexnej multifaktoriálnej imunitnej odpovede, ktorá je ovplyvnená faktormi zo strany pacienta a jeho liečby. Súčasný výskum je zameraný tak na vznik inhibítora, ako aj na mechanizmus eradikácie inhibítora pomocou imunotolerančnej liečby (ITI). Pri vzniku inhibítora sú v zásade dve možnosti liečby: a) liečiť akútne krvácanie podávaním by-passových prípravkov a b) natrvalo eradikovať inhibítor pomocou ITI. Predtým neliečení pacienti s hemofíliou A (PUPs) sú najviac ohrození vznikom inhibítora počas prvých 20 expozičných dní liečby koncentrátom faktora VIII (FVIII). Výskyt inhibítora v klinických súboroch PUPs kolíše v rozmedzí 0 – 52 %. Plazmatické koncentráty FVIII (pdFVIII) mali v kohortových štúdiách opakovane nižší výskyt inhibítora oproti koncentrátom rekombinantného FVIII (rFVIII), ale chýbali výsledky z randomizovaných klinických štúdií. Nedávno ukončená multicentrická randomizovaná štúdia SIPPET však ukázala 1,87-násobne vyššiu incidenciu inhibítora u PUPs s ťažkou hemofíliou A pri použití rFVIII oproti pdFVIII. Zdá sa, že von Willebrandov faktor (vWF) má úlohu v imunitnej ochrane pred vznikom inhibítora, ale tento jeho potenciálny benefit je naďalej v štádiu výskumu.

Kľúčové slová: inhibítory, hemofília A, predtým neliečení pacienti (PUPs), von Willebrandov faktor (vWF), manažment rizika inhibítora

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hemophilia A and risk of inhibitor development – what changed the SIPPET study?

Inhibitor development is considered to be the most problematic and costly complication of hemophilia treatment. The process of inhibitor development depends on a complex multifactorial immune response that is influenced by patient- and treatment-related factors. Current research is focused on inhibitor development as well as the mechanism of eradication through immune tolerance induction (ITI). Once an inhibitor develops, two general treatment options are available: a) to treat acute bleeds through bypassing agents, and b) to eradicate the inhibitor permanently through ITI. Previously untreated patients (PUP) are at greatest risk of inhibitor development within the first 20 exposure days to factor VIII (FVIII). Inhibitor incidence in PUP studies ranges from 0% to as high as 52%. Plasma-derived FVIII (pdFVIII) concentrates have repeatedly been shown in cohort studies to be associated with a decreased inhibitor risk compared with recombinant FVIII (rFVIII) concentrates, but results from randomized clinical trials were lacking. However, recent multicenter randomized study SIPPET has found the rFVIII product class associated with 1,87-fold higher incidence of inhibitors than the pdFVIII class in PUP with severe hemophilia A. It seems that von Willebrand factor (vWF) has the role in immunoprotection against development of FVIII inhibitor, but this potential effect of vWF is currently under review.

Keywords: inhibitors, hemophilia A, previously untreated patients (PUPs), von Willebrand factor (vWF), inhibitor risk management