Vaskulárna medicína 1/2021

Hemodynamická instabilita po invazívnej liečbe karotickej stenózy

Doc. MUDr. Mária Rašiová, PhD., MUDr. Matej Moščovič, MUDr. Martin Koščo, MUDr. Ľudmila Farkašová, PhD., MUDr. Marek Hudák, PhD.

Operácie a endovaskulárne výkony na spoločnej a vnútornej karotickej artérii sú v periprocedurálnom období často sprevádzané hemodynamickou instabilitou. Pri karotickej endarterektómii sa typicky vyskytuje artériová hypertenzia, kým stenting karotických artérií je často spojený s artériovou hypotenziou a bradykardiou. Príčinou hemodynamickej instability pri invazívnej liečbe karotickej stenózy je dominantne porucha činnosti baroreceptorov v oblasti karotického sínusu, kde sa vykonáva chirurgický a endovaskulárny výkon. Činnosť baroreceptorov je ovplyvňovaná aj sprievodnými chorobami pacienta, jeho periprocedurálnym manažmentom, typom anestézie, operačnej techniky alebo stentu, ako aj inými menej známymi faktormi. Z hľadiska prevencie závažných postprocedurálnych komplikácií je dôležité poznanie činiteľov ovplyvňujúcich hemodynamickú instabilitu.

Kľúčové slová: baroreceptory, karotická endarterektómia, karotický stenting

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hemodynamic instability associated with the invasive treatment of carotid stenosis

Surgery and endovascular procedures on the common and internal carotid arteries are often accompanied by hemodynamic instability in the periprocedural period. Arterial hypertension typically occurs after carotid endarterectomy, while carotid artery stenting is often associated with arterial hypotension and bradycardia. The cause of hemodynamic instability in periprocedural period is dominantly impairement of carotid sinus baroreceptors function, where surgical and endovascular procedures are performed. The activity of baroreceptors may also be influenced by the patient‘s concomitant diseases, periprocedural management, the type of anesthesia, surgical technique or stent, as well as other less known factors. Knowledge of factors causing hemodynamic instability is important for prevention of postprocedural complications.

Keywords: baroreceptors, carotid endarterectomy, carotid stenting